Будь Собой, Кем бы Ты Не Был!


Bayram Güçlü 21 Kasım 2017 17:05

Python Notları

xxx :: Döndürülen değer.

xxx :: Parametre(değiştirge).

xxx :: Parametre değeri.

xxx :: Öntanımlı değer.

xxx :: Nitelik(Değişken, Özellik).

xxx :: Kaçış dizisi.

xxx :: İşleç.

xxx :: İfade.xxx() :: Metot(yöntem, işlev).

xxx() :: Gömülü fonksiyon.


Komut Satırı Bilgisi

pwd = Hangi dizin altında bulunduğumuzu gösterir.

ls = İçinde bulunulan dizinin içeriğini listeler.

cd = Dizin değiştirir.
cd .. = Bir üst dizine götürür.
cd ~ = Kullanıcı dizinine götürür.

echo = Bir değeri ekrana yazdırır.
echo $HOME
echo $HOME/Desktop
echo $PATH

ln = Dosyalar arasında simgesel bağlar oluşturur.
ln -s /usr/lib/plugins/libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so
ln -s $HOME/çok_uzun_bir_dosya_adı $HOME/dosya

chmod

...

Bayram Güçlü 12 Nisan 2014 16:30

Python'da Pyreverse ile UML Çizgelerinin Oluşturulması

UML daha çok nesneye yönelik programalama dillerine uygun ilkörneklerin tasarlanması için, kodların yeniden düzenlenmesi aşamasında çözümlemeler yaparken ileride olabilecek sorunların daha kolay görülebilmesi için, başkalarının yazdığı kodların daha kolay anlaşılabilmesı için(öncelikle sınıf tasarım ilkelerine uygun kodlar yazmak lazım kodların iyi anlaşılmasını istiyorsak) kullanılan bir dildir. Elbette burada sadece nesneye yönelik programlama ile ilgili olan kısımlarından söz ettik. Yoksa UML'nin kullanım alanı bunlarla sınırlı değil. UML ile ilkörnekler tasarlamak için Dia, Umlet, Gaphor, Umbrello vb. çizim yazılımları kullanabiliriz. Dia'dan kısaca bahsetmek gerekirse UML ile tasarımın yanısıra, elektrik, kimya, mantık, ağ vb. alanlarda

...